INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

PERE SORDÉ MARÍ

Finalitat

Utilitzem les seves dades, entre altres finalitats, per a gestionar la contractació de productes i serveis, atendre les seves consultes, així com per a, en el seu cas, enviar-li comunicacions personalitzades.

Legitimació

La legitimació per al tractament de les seves dades resideix, principalment,

en la prestació del seu consentiment exprés

Destinataris

Les seves dades no seran cedits a tercers, excepte als organismes públics corresponents.

Drets

Té dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-se, limitar i sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Informació adicional

Pot consultar informació addicional i detallada sobre com gestionem les seves dades personals i els drets dels quals disposa, consultant el text complet de la Política de Privacitat que segueix a continuació, així com la Política de Cookies.

INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

PERE SORDE MARI (en adelante, “la Compañía”) se compromete, en calidad de Responsable del tratamiento de sus datos personales, a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias a fin de garantizar que el tratamiento de sus datos es conforme con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, “RGPD”) y la Ley Orgánica 3/2018.

La Compañía trata sus datos personales de manera lícita y leal, asegurando que éstos reciben la protección adecuada y que no son objeto de utilización indebida. Asimismo, la voluntad de la Compañía es la de ser transparente en el ámbito de la gestión de los datos personales de sus clientes y usuarios, poniendo a disposición de los anteriores toda la información necesaria acerca de la recopilación y tratamiento de sus datos.

El objetivo de la Política de Privacidad es informarle sobre quién tratará sus datos personales, por qué recogemos estos datos, durante cuánto tiempo conservaremos los datos recogidos, a quién los cederemos y cuáles son sus derechos en el presente ámbito.

Al facilitarnos su información personal y utilizar nuestro Sitio Web, entendemos que ha leído y comprendido la información en materia de protección de datos de carácter personal expuesta en la presente Política de Privacidad y en la Política de Cookies .

1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és:

Denominació social: PERE SORDÉ MARÍ

N.I.F: 36975364-N

Telèfon: 933 000 357

Direcció postal: Paseo Borrell nº1. 1º-3ª,08005, Barcelona

Correu electrònic: info@peresorde.com

2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent dels productes, serveis o funcionalitats sol·licitats pels clients i usuaris, la Companyia necessitarà tractar amb unes dades o altres que en general seran els següents:

– Dades identificatives i de contacte: nom, telèfon de contacte, correu electrònic i població.

– Dades recollides automàticament: en interactuar amb el nostre Lloc web certs dades de navegació es recopilen automàticament. Aquesta informació es recapta a través de cookies, la regulació de les quals queda detallada en la Política de Cookies de la Companyia;

La informació que podem recollir automàticament fa referència a la seva utilització del nostre Lloc web i als dispositius que utilitza per a accedir i interactuar amb aquest. Alguns de les dades que recopilem són: l’adreça IP del dispositiu que està usant, el programa de navegació que utilitza, el seu sistema operatiu, la data i hora de l’accés al Lloc web, l’adreça d’Internet de la web per la qual va accedir al nostre Lloc web, dades de geolocalització, informació sobre les pàgines visitades per l’usuari dins del Lloc web i el temps de navegació en cada pàgina;

Les dades personals recopilades són tractats per a les següents finalitats:

– Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.

– La participació en xarxes socials com LinkedIn mitjançant comentaris dels Usuaris a través del Portal.

3. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment exprés de l’Usuari a través de la pàgina web.

4. DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals seran degudament conservats durant el temps imprescindible per a poder ser utilitzats segons la finalitat per la qual van ser recaptats.

Les dades personals s’emmagatzemaran, aplicant les mesures de seguretat idònies per a garantir la seva exactitud i integritat, mentre que el seu tractament resulti necessari per al fi pel qual van ser recollits o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

En aquests supòsits, mantindrem bloquejada la seva informació personal, sense donar-li cap tractament, durant els terminis previstos legalment per a atendre eventuals responsabilitats i poder acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i contractuals. Posteriorment, la Companyia eliminarà definitivament les seves dades personals.

5. AMB QUI PODEM COMPARTIR LES SEVES DADES?

PERE SORDÉ MARÍ necessita compartir les seves dades personals amb els següents tercers:

– entitats financeres;

– proveïdors de serveis tecnològics i analítica;

– autoritats i organismes públics per a: atendre una ordre, citació o recerca judicial, o per qualsevol altra causa requerida per llei; atendre possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades personals; prevenir usos il·legals del nostre Lloc web o violacions de les polítiques del nostre Lloc web; fer front a reclamacions de tercers; contribuir a la prevenció i recerca de supòsits de frau, entre altres.

Aquests tercers col·laboradors únicament tenen accés a la informació personal necessària per a dur a terme els corresponents serveis i se’ls exigeix que no la utilitzin per a una altra finalitat diferent a la sol·licitada. La Companyia també exigeix a aquests tercers el mateix grau de protecció i confidencialitat que nosaltres apliquem en la gestió de la seva informació personal. Així mateix, tots ells estan subjectes a les obligacions previstes en els seus respectius contractes de tractament de dades tal com estableixen la normativa comunitària com la normativa nacional (RGPD-*LOPDGDD).

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Està legitimat per a exercitar els següents drets en relació amb el tractament de les seves dades personals:

– Accés (art. 15 RGPD): permet obtenir determinada informació sobre les finalitats per a les quals s’estan tractant les seves dades, els destinataris als quals es comuniquen o les categories de dades que estan sent tractats, entre altres.

– Rectificació (art. 16 RGPD): permet dirigir-se al Responsable del tractament per a modificar aquelles dades personals que fossin inexactes i per a completar els que fossin incomplets.

– Supressió (art. 17 RGPD): permet sol·licitar la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades personals que estiguin sent tractats pel Responsable, en els següents casos:

o el Responsable ja no necessiti les dades per als fins per als quals van ser recollits inicialment;

o el tractament de les dades es basi en el seu consentiment i decideixi retirar-lo, sempre que no existeixin altres tractaments emparats en una altra base legítima diferent del consentiment;

o s’oposi al tractament de les seves dades i no prevalguin els interessos del Responsable, sempre que no existeixin altres tractaments que no admetin oposició;

o les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;

o les dades personals hagin de suprimir-se per obligació legal;

o les dades s’hagin obtingut en el marc de l’oferta de serveis de la societat de la informació.

– Limitació del tractament (art. 18 RGPD): permet obtenir del Responsable la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:

o quan vostè impugni l’exactitud de les seves dades personals, durant un termini que permeti al Responsable verificar l’exactitud d’aquests;

o el tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús;

o el Responsable ja no necessiti les seves dades personals per als fins del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

o vostè s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims del Responsable prevalen sobre els seus.

– Portabilitat (art. 20 RGPD): li permet rebre les seves dades personals o que els mateixos siguin enviats a un tercer, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que concorrin les següents condicions de manera cumulativa:

o quan la legitimació del Responsable per al tractament de les seves dades sigui la prestació del seu consentiment o l’execució d’una relació contractual;

o que el tractament de les dades s’efectuï per mitjans automatitzats.

– Oposició (art. 21 RGPD): li permet oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable. No obstant això, només pot exercir aquest dret enfront de tractaments emparats per la base legítima d’un interès públic o un interès legítim del Responsable.

– Oposició al tractament automatitzat (art. 22 RGPD): li permet no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en vostè o l’afecti significativament de manera similar.

6.1. Com puc exercir els meus drets?

Per a poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la Companyia posa a la seva disposició els següents mitjans:

– Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la Companyia (Passeig Borrell nº1. 1r-3a,08005, Barcelona) indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que desitja exercitar, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant;

– Enviant formulari emplenat i signat, havent d’adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del sol·licitant, a l’adreça de correu electrònic: info@peresorde.com

Així mateix, té dret a dirigir-se a la corresponent autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Formulari Presentació de Reclamacions).