Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: PERE SORDÉ MARÍ

Domicili Social: Paseo Borrell nº1. 1º-3ª,08005, Barcelona

N.I.F.: 36975364-N

Direcció de correu electrònic: info@peresorde.com

Telèfon: 933 000 357

Lloc Web: www.peresorde.com

1. OBJECTE

El present Avís Legal té com a objectiu informar a tots els usuaris sobre la configuració i condicions d’ús del Lloc web www.peresorde.com de PERE SORDÉ MARÍ. D’aquesta manera, PERE SORDÉ MARÍ compleix amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE).

El present Avís Legal està subjecte a revisió contínua per part de PERE SORDÉ MARÍ, modificant-se sempre que resulti necessari a fi d’adaptar-ho a l’actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol variació en el nostre Lloc web. Per això, li recomanem revisar periòdicament aquest document per a mantenir-se informat sobre qualsevol novetat relacionada amb la configuració i ús del Lloc web.

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

L’accés i ús del nostre Lloc web li atribueix la condició de “usuari”. Des d’aquest accés i/o ús, es considera que l’usuari accepta de manera absoluta i sense reserves les normes i condicions d’ús previstes en el present Avís Legal. Si l’usuari decideix no acceptar qualsevol de les referides normes o condicions, o manifesta algun tipus de reserva, ha d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el nostre Lloc web.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

3.1. Caràcter gratuït d’accés al Lloc web

L’accés i ús del Lloc web de PERE SORDÉ MARÍ té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

3.2. Obligació de fer un ús correcte del Lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el Lloc web conformement a les disposicions del present Avís Legal i condicions d’ús, havent d’abstenir-se de realitzar les següents accions:

– dur a terme activitats contràries a la Llei vigent, moral, als bons costums o a l’ordre públic establert, o amb finalitats il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de PERE SORDÉ MARÍ o de tercers (especialment, drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs).

– utilitzar el Lloc web o part del mateix en altres llocs web privats o comercials, així com establir enllaços o enllaços al Lloc web o a algun dels seus continguts (excepte autorització expressa i per escrit de PERE SORDÉ MARÍ).

– falsejar la identitat de l’usuari o suplantar la d’un tercer, així com facilitar dades falses en l’emplenament de formularis i altres documents d’anàloga naturalesa. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a PERE SORDÉ MARÍ permanentment actualitzada, sent a més l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que pogués causar a PERE SORDÉ MARÍ o a tercers per això.

– utilitzar codis maliciosos o programes informàtics que puguin interrompre, obstaculitzar, inutilitzar o directament danyar el Lloc web, els seus continguts o serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport.

Els continguts i serveis oferts a través del Lloc web estan destinats per a ser utilitzats per persones majors d’edat. Únicament es permet l’accés i ús del Lloc web per part de menors d’edat si aquests últims compten amb l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran responsables de tots els actes realitzats a través del Lloc web pels menors al seu càrrec.

PERE SORDÉ MARÍ es reserva el dret a denegar discrecionalment a qualsevol usuari l’accés al Lloc web, els seus contingut i serveis, si existeixen indicis que els ha utilitzat o els utilitzarà infringint les disposicions del present Avís Legal i condicions d’ús. PERE SORDÉ MARÍ conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li enfront de l’usuari, especialment els referents a l’inici de procediments judicials penals o civils.

4. RESPONSABILIDADADES

L’usuari utilitza el Lloc web pel seu propi compte i risc. Mitjançant el seu accés, l’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web conforme a la Llei i les disposicions del present Avís Legal, responent enfront de PERE SORDÉ MARÍ i enfront de tercers de qualsevol mal o perjudici que pogués causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

PERE SORDÉ MARÍ proporciona als seus usuaris l’accés al present Lloc web, els seus continguts i serveis amb un nivell de competència i diligència raonable. En aquest sentit, el present Lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. A més, el Lloc web utilitza cookies per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al seu correcte funcionament i visualització. Per a obtenir més informació sobre les cookies que gestiona PERE SORDÉ MARÍ, l’usuari pot accedir a la nostra Política de Cookies .

No obstant això, PERE SORDÉ MARÍ no pot oferir garanties ni fer-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de:

– la falta de disponibilitat o efectiu funcionament del Lloc web, dels seus serveis i continguts, a causa de causes alienes al control de PERE SORDÉ MARÍ.

– accions necessàries per a dur a terme operacions de millora, manteniment o anàlogues del Lloc web.

– fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei, així com altres circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

– continguts publicitaris o ofertes que pogués albergar el Lloc web, sent els anunciants o oferents els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb la normativa legal aplicable. PERE SORDÉ MARÍ no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar aquests continguts.

– informació publicada en el Lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

– errors de seguretat que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), a conseqüència de la presència de virus en el dispositiu de l’usuari utilitzat per a la connexió al Lloc web.

– un ús del Lloc web, dels seus serveis i continguts, il·lícit, negligent, fraudulent o contrari al present Avís Legal i condicions d’ús.

– l’incompliment o la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels productes o serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris a través del Lloc web.

– informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu i no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, xarxes socials o qualsevol altra plataforma que permeti a usuaris i tercers publicar continguts en el Lloc web. No obstant això, en virtut dels arts. 11 i 16 de la LSSICE, PERE SORDÉ MARÍ es posa a la disposició dels òrgans competents col·laborant amb ells de manera activa en la retirada i, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que atemptin contra els principis recollits en l’art. 8 de la citada Llei. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’infringir el citat precepte legal, es prega que ho notifiqui immediatament a [nom de la Companyia] PERE SORDE MARI.

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PERE SORDÉ MARÍ, en qualitat de titular i responsable del present Lloc web, informa a tots els usuaris que hagin facilitat o tinguin intenció de facilitar les seves dades personals, que aquests seran tractats per PERE SORDÉ MARÍ conformement a la normativa legal de referència en matèria de protecció de dades, això és, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

A aquest efecte, les dades personals dels usuaris seran tractats de conformitat amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, respectant al mateix temps la resta de les obligacions i garanties establertes en la citada normativa legal.

Per a obtenir més informació sobre com gestionem les dades personals dels nostres usuaris, consulti la nostra Política de Privacitat.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La totalitat dels continguts del Lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de PERE SORDÉ MARÍ o de tercers, sent aquests els titulars dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no adquirint l’usuari cap facultat sobre ells pel mer accés i ús del Lloc web.

Queda prohibida la utilització, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts del Lloc web de qualsevol manera per part de l’usuari, excepte en els casos contemplats legal o expressament autoritzats per PERE SORDE MARI. En aquest sentit, s’exceptua l’explotació dels continguts que sigui expressament autoritzada per PERE SORDÉ MARÍ als seus clients o proveïdors en virtut del corresponent contracte, així com l’ús personal i privat dels continguts d’accés lliure i gratuït existents en el Lloc web.

Qualsevol ús dels continguts del Lloc web que incompleixi l’anterior obligació, es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de PERE SORDÉ MARÍ o de tercers, podent ser denunciat i perseguit per tots els mitjans legals.

A fi de poder realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de PERE SORDÉ MARÍ o dels seus legítims titulars, pot fer-ho a través de l’adreça de correu electrònic PERE SORDÉ MARÍ.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les previsions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur diferent que per aplicació de la Llei vigent pogués correspondre-li.

No obstant això, si l’usuari presenta la condició de consumidor, les disposicions de l’Avís Legal estaran igualment subjectes a la corresponent legislació local aplicable, sotmetent-se conseqüentment qualsevol controvèrsia als tribunals competents del domicili de l’usuari.